Javni poziv za sodelovanje v mentorskem programu

Javni poziv za sodelovanje v mentorskem programu Inkubatorja Sežana za inovativna podjetja s potencialom rasti v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2016-17

Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva je izbor svetovalcev (izvajalci) za sodelovanje v mentorskem programu Inkubatorja Sežana za inovativna podjetja s potencialom rasti (upravičenci). Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, iskanju virov financiranja, svetovanja s področja nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, zakonodaje ipd. Upravičenci so obstoječa inovativna podjetja s potencialom rasti.

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je spodbuditi zagon, rast in hitrejši razvoj inovativnih podjetij s potencialom rasti.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija  in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si

Mentoriranje se izvaja v okviru naslednjih aktivnostih:

 • B5 - mentorski program za start up podjetja
 • B7 - mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo

 

Obveznosti izvajalca:

Izvajalec upravičencu na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc in spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih podjetje potrebuje. Mentoriranje lahko poteka na sedežu mentorja, upravičenca ali naročnika, po dogovoru pa lahko tudi preko videokonference. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja, ki jih skupaj opredelita upravičenec in izvajalec in mora biti usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, iskanju virov financiranja, priprave razvojnih projektov, projektnemu managamentu, ipd.

 

Izvajalec mora pripraviti kratka poročila o opravljenem svetovanju posameznim upravičencem.

 

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati:


 • vsaj 2 leti izkušenj na strokovnem/-ih področju/-jih, na katerem/-ih bo izvajal svetovalne oz. mentorske storitve,
 • poznavanje področja zagona novih podjetij s potencialom rasti in hitrejšega razvoja inovativnih podjetij.


Izvajalec izkaže izpolnjevanje pogoja iz druge alineje z življenjepisom, ki mora biti priložen Prilogi 2.

 

Ponudbena cena

Cena za izvedeno uro mentoriranja ne sme presegati 55,00 EUR/uro brez DDV za mentorski program za start up podjetja (mlajša od 3,5 let) in 115,00 EUR/uro brez DDV za mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo (starejša od 3,5 let).

Svetovalec ali mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in za svoje delo izstavi račun in prejme plačilo. Svoje storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo, vendar so  v tem primeru dajatve že vključene v zgoraj navedeni ceni.

 

Izbor svetovalcev:

Naročnik bo v mentorski program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pogojem iz javnega poziva. Naročnik bo sklenil pogodbo o izvajanju storitev z izvajalci, ki bodo s strani upravičencev izbrani za sodelovanje. Naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb.

Upravičenci bodo lahko sami izbirali svetovalca izmed mentorjev vključenih v mentorski program.

 

Podatki o naročniku:

INKUBATOR d.o.o. SEŽANA, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

 

Rok za prijavo:

Poziv je odprt od dneva objave do porabe sredstev, vendar najdlje do: 31.12.2017. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

 

Prijava:

Ponudbe s prilogami je potrebno oddati na naslov Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana ali na elektronski naslov: info@inkubator.si.

 

Vsebina prijave:

 • Izpolnjena Priloga 1
 • Izpolnjena Priloga 2
 • Dokazila - življenjepisi k Prilogi 2

B5Poziv-Priloga1.docx

B5Poziv-Priloga2.docx


Dodatne informacije:

Vse ostale informacije dobite na telefonski številki 05 7313 500 ali preko e-naslova: #EM#696f646c446c686c7d6b6b7f637f207c79#EM#.

 

Sežana, 7.9.2017                                                  Denis Čermelj, direktor


Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam