Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 "PRIZ 17-18"

Roka za oddajo vlog sta: 7.12.2017 in 22.2.2018
Institucija: SPIRIT Slovenija

PDF datoteka: RD PRIZ17 18

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,...) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanja.

Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oz. bodo nastali in bili plačani do 10.9.2018.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ 1.500.000 EUR, na upravičenca pa od 5.000 EUR do največ 20.000 EUR.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50%.


Dodatne informacije:
#EM#70736d60617668626173686460677d6e66745260647c647e6c6a76746a787076410f514a#EM# s pripisom: "Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje".

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam