P1 plus 2018 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Roki za predložitev vlog: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2018
Institucija: Slovenski podjetniški sklad

PDF datoteka: P1 plus 2018 RD

Slovenski podjetniški sklad je 16.2.2018 objavil produkt P1 plus 2018 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Upravičenci:
mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS.

Kreditni in garancijski pogoji:

Produkt / linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

Obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

Obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Razv. garancije in mikrogarancije za MSP

60 %

0,90 %

80 %

0,65 %

A.2. Razv. garancije in mikrogarancije za tehn. inovativna podj.

80 %

0,65 %

80 %

0,65 %

A.3. Razv. garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavn. šifre G

60 %

1,15 %

60 %

1,15 %Upravičeni stroški:
 • Razvojne garancije:
  • str. materialnih in nematerialnih investicij,
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialno investicij oz. maksimalno 200.000 Eur.
 • Mikrogarancije:
  • obratna sredstva (izdatki za material in trgovsko blago, storitve, plače).


Kreditno-garancijska linija

INVESTICIJSKA VLAGANJA

OBRATNA SREDSTVA

Mater/Nemater. invest. (nova sred.)

Nakup stare opreme

Max 30 % Mater/Nemater. invest.

Pri mikrogaranciji 100 % obratna sredstva

A.1.

DA

NE

DA

DA

A.2.

DA

NE

DA

DA

A.3.

DA

NE

DA

DA
Seznam sodelujočih bank:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Ostale informacije: P1 plus 2018

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam