P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS

Rok za predložitev vloge: 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9. in 20.10.2018
Institucija: Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je dne 6.4.2018 objavil javni razpis P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 6,25 mio Eur.


Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo MSP (organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja), ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

 Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,
 • imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,
 • imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
Za vloge oddane na prijavni rok 20.4.2018 mora podjetje imeti:
 • S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8.
Za vloge oddane na prijavni rok 20.5.2018 mora podjetje imeti:
 • S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB6.

 Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.  

Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,1 %.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1.

 

Upravičeni stroški projekta:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (največ do 50 % zneska kredita).
 Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.3.2018 do 1.3.2019, s skrajnim rokom črpanja 5.3.2019.


Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam