Inkubator

POSTOPEK SPREJEMA V INKUBATOR

A) Kategorije kandidatov

Redni člani - inkubiranci: inkubator je prvenstveno namenjen vključevanju novih rednih članov, ki vstopajo v proces inkubiranja. Prednost pri sprejemu imajo nova inovativna ali tehnološko inovativna podjetja.

Inovativno podjetje opredeljujemo kot podjetje, ki bo razvijalo proizvode, storitve ali procese na inovativen način.

Od inovativno tehnoloških podjetij se dodatno pričakuje še visoka vsebnost znanja v proizvodih in storitvah ter potencial hitre rasti. Pri obeh skupinah je pričakovana nadpovprečno visoka dodana vrednost na zaposlenega.

Predinkubiranci: v primeru oseb ali podjetniških skupin, ki še niso pripravljeni na registracijo in začetek izvajanja dejavnosti, se nudi možnost krajše brezplačne faze preinkubiranja.

Druge osebe: izjemoma se prostori oddajo tudi drugim osebam, predvsem v primeru večjega obsega nezasedenih prostorov ali v primeru, da Inkubator oceni dejavnost teh oseb koristno za podporo redni dejavnosti inkubiranja.

 
B) Čas sprejemanja novih članov

Vloge za sprejem se lahko oddajo kadarkoli tekom leta in Inkubator začne takoj s postopkom obravnave. V kolikor ni v kratkem času predvidene seje skupščine Inkubatorja, ki je pristojna za končno potrditev sprejema, se opravi skupščina samo za obravnavo sprejema novega člana/novih članov.

C) Faze sprejema
 1. Predhodni razgovor - seznanjanje z možnostmi
 2. Predložitev izpolnjenega prijavnega obrazca
 3. Analiza podatkov v prijavi in dopolnjevanje
 4. Zaključni razgovor
 5. Strokovno ocenjevanje
 6. Obravnava sprejema na skupščini
 7. Seznanitev in sklenitev pogodbe

D) Umestitev v inkubator

Izbrani član pridobi na podlagi sklenjene triletne pogodbe o najemu dogovorjeni modulni prostor s subvencionirano najemnino v prvih dveh letih delovanja. Članu so na razpolago skupna tehnična infrastruktura, mentorstvo in podporne storitve. Članstvo omogoča inovativnim podjetjem tudi sodelovanje na razpisu Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev subvencije za zagon inovativnih podjetij.Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam